“ we all want to help one another ”

Monday, March 14, 2011 8:38
wϱ ɑǁ wɑηƭ ƭo hϱlƿ oηϱ ɑηoƭhϱr,
humɑη bϱiηɠs ɑrϱ liƙϱ ƭhɑƭ.
wϱ wɑηƭ ƭo liѵϱ by ϱɑch oƭhϱrs hɑƿƿiηϱss,
ηoƭ by ϱɑch oƭhϱrs misϱry.
wϱ ɗoη'ƭ wɑηƭ ƭo hɑƭϱ or ɗϱsƿisϱ oηϱ ɑηoƭhϱr,
ƭhis worlɗ is rulϱɗ ƒor ϱѵϱryoηϱ ɑηɗ ɠooɗ ϱɑrƭh is rich.
wϱ cɑη ƿroѵiɗϱ ƒor ϱѵϱryoηϱ,
ƭhis wɑy oƒ liƒϱ coulɗ bϱ ƒrϱϱ ɑηɗ bϱɑuƭiƒul,
buƭ wϱ hɑѵϱ losƭ ƭhϱ wɑy...

Leave a comment

You are commenting as guest.